Impressum2017-10-18T16:15:28+00:00

Impressum

Leverantör

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0
E-post: dialog@daimler.com

företräds av företagsledningen:
Dieter Zetsche (ordförande), Renata Jungo Brüngger, Martin Daum, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Styrelseordförande:
Manfred Bischoff

Handelsregistrerad vid Amtsgericht Stuttgart, nr HRB 19360
VAT-nummer: DE 81 25 26 315

Upphovsrätt

Copyright 2017 Daimler AG. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, ljud-, video- och animationsfiler samt deras användning lyder under upphovsrätten samt annan lagstiftning till skydd för immateriell egendom. De får varken i handelssyfte eller för överlåtelse kopieras eller ändras för användning på andra webbsidor. Vissa internetsidor från Daimler AG innehåller även material som lyder under den upphovsrätt som gäller för den som tillhandahållit materialet.

Produkter och priser

Efter redigeringsstoppet för de enskilda sidorna kan det ha inträffat ändringar av produkter och tjänster. Under leveranstiden förbehåller sig tillverkaren rätten till konstruktions- eller designändringar, ändringar av leveransernas och tjänsternas omfång samt avvikelser i fråga om kulörer, under förutsättning att eventuella avvikelser och förändringar är skäliga (ur ett kundperspektiv). Bilder och illustrationer kan även innehålla tillbehör, extrautrustning eller annat som inte ingår i standardutförandet för produkter eller tjänster. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl. På enskilda sidor kan även typer och tjänster förekomma som inte finns tillgängliga i vissa länder. Information om lagar, rättigheter och skatter är endast giltig i Tyskland. Aktuella priser på leveransdagen gäller, med förbehåll för att sälj- eller leveransvillkoren kan innehålla regleringar med annan innebörd. För våra avtalspartners är priserna inte bindande utan fungerar som en prisrekommendation. Fråga en återförsäljare eller en avtalspartner för aktuell information.

Varumärken

Om ingenting annat uppges är alla märken som nämns på Daimlers internetsidor varumärken som är rättsligt skyddade av Daimler. Detta gäller i synnerhet för modellnamnen samt alla logotyper och emblem som tillhör företaget.

Licensrättigheter

Daimler vill erbjuda dig ett innovativt och informativt internetprogram. Vi hoppas därför att du glädjer dig över vår kreativa utformning lika mycket som vi. Vi ber dig likväl om förståelse för att Daimler måste skydda sin immateriella egendom, inklusive patent, varumärken och upphovsrätt, och att dessa internetsidor inte kan garantera några som helst licensrättigheter till Daimlers immateriella egendom.

Information om prognoser

Internetsidor, investor relations releases, affärs- och delårsrapporter, prognoser, presentationer, audio- och videosändningar av arrangemang (live eller inspelade), och andra dokument på denna webbsida, innehåller bl.a. prognoser om en framtida utveckling, som baseras på företagsledningens aktuella bedömningar. I sådana prognoser används ord som ”förutse”, ”anta”, ”tro”, ”uppskatta”, ”förvänta”, ”avse”, ”kunna/kunde”, ”planera”, ”projektera”, ”skulle” och liknande. Sådana uttalanden innebär vissa risker och osäkerheter. Några exempel på detta är en konjunkturnedgång i Europa eller Nordamerika, förändringar i växelkurser, räntesatser och råvarupriser, produktintroduktion av konkurrerande företag, högre försäljningsincitament, framgångsrik implementering av den nya affärsmodellen för smart, leveransavbrott för produktionsmaterial som beror på flaskhalsar, strejker bland personal eller leverantörer på obestånd, samt en nedgång i priserna för begagnade fordon. Skulle någon av dessa osäkerhetsfaktorer eller andra oförutsedda händelser inträffa (varav vissa beskrivs under rubriken ”Riskanalys” i den aktuella årsrapporten från Daimler, liksom under rubriken ”Risk Factors” i formulär 20-F i den aktuella årsrapporten från Daimler, avsedd för den amerikanska finansinspektionen SEC) eller visa sig vara felaktiga utifrån de antaganden som gjorts, kan det faktiska resultatet avvika väsentligt från de resultat som antytts eller explicit har uttryckts. Vi har varken för avsikt eller anser oss förpliktigade att fortlöpande uppdatera sådana prognoser, eftersom dessa uteslutande utgår ifrån de omständigheter som gäller den dag de publiceras.

Ansvar

Information och uppgifter på dessa sidor gäller, varken uttryckligen eller underförstått, som försäkran eller garanti. De gäller INTE som underförstådd försäkran eller garanti vad gäller beskaffenhet, omsättningsbarhet eller lämplighet för bestämda syften. De gäller INTE som underförstådd försäkran eller garanti om att produkter och tjänster inte bryter mot lagar och patent.

På våra internetsidor hittar du även länkar till andra sidor på internet. Vi vill informera om att vi inte har något inflytande över utformning och innehåll på de webbsidor som länkarna leder till. Vi kan följaktligen inte heller garantera att den information som tillhandahålls där är aktuell, korrekt, fullständig eller av hög kvalitet. Mot denna bakgrund distanserar vi oss härmed från allt innehåll på dessa sidor. Denna deklaration gäller för samtliga länkar till externa sidor, inklusive deras innehåll, som förekommer på våra internetsidor.

Cookies

Daimler använder cookies och liknande teknik som exempelvis HTML5 Storage eller Local Shared Objects (hädanefter ”cookies”), för att kunna identifiera användarens preferenser samt för att kunna utforma webbsidorna optimalt. Detta underlättar navigeringen och gör webbsidan mycket användarvänlig.

Cookies är små filer som sparas på din enhet. Dessa kan användas för att fastställa om en kommunikation från din enhet till våra sidor har ägt rum tidigare. Endast den cookie som finns på din enhet identifieras. Personrelaterade uppgifter kan sedan sparas i cookies, om du har godkänt detta eller om det av tekniska skäl är absolut nödvändigt , t.ex. för att göra en skyddad inloggning möjlig.

Genom att använda vår webbsida, godkänner du användningen och lagringen av cookies på din enhet. Men du kan även se vår webbsida utan cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies sparas på din enhet genom att välja alternativet *tillåt inte cookies* i webbläsarens inställningar. På din enhet kan du när som helst radera redan sparade cookies. Exakt hur det går till framgår i instruktionen till din webbläsare samt i instruktionen från tillverkaren av din enhet. Mer information om deaktivering av Local Shared Objects hittar du via följande länk:

Information om deaktivering av Local Shared Objects
Om du inte accepterar cookies kan detta leda till funktionsbegränsningar i våra erbjudanden.

Vi delar in cookies i följande kategorier:

Absolut nödvändiga cookies (typ 1)
Dessa cookies är obligatoriska för att webbsidor och deras funktioner ska kunna arbeta på föreskrivet sätt. Utan dessa cookies kan tjänster som t.ex. fordonskonfiguratorn inte tillhandahållas.

Funktions-cookies (typ 2)
Dessa cookies gör det möjligt att förbättra webbsidors komfort och prestanda, samt att ställa olika funktioner till förfogande. Exempelvis kan språkinställningar sparas i funktions-cookies.

Anpassningscookies (typ 3)
Dessa cookies samlar in information om hur du använder webbsidor. Anpassningscookies hjälper oss exempelvis vid identifieringen av särskilt populära områden inom vårt utbud på Internet. På så vis kan vi målinriktat stämma av innehållet på våra webbsidor mot dina behov och därigenom göra vårt utbud bättre för dig. Den information som samlas in med hjälp av dessa cookies är inte personrelaterade. Mer information om insamling och analys av informationen får du i avsnittet ”Analys av användningsuppgifter”.

Cookies från tredje part (typ 4)
Dessa cookies sparas av tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala media, som t.ex. plugins, på vår webbsida. Information om hur vi använder social plugins får du i avsnittet ”social plugins” i privacy statement.

Privacy statement
Vi använder följande cookies på vår webbsida:

Analys av användningsuppgifter

Vi använder cookies för att kunna identifiera besökarens preferenser och särskilt populära områden i vårt internetutbud. På så vis kan vi stämma av innehållet på våra internetsidor mot just dina behov och därigenom förbättra vårt utbud för dig.

Daimler använder Google Analytics-produkter för statistisk analys av uppgifterna.

Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar data om ditt besök, kan du när som helst välja att förhindra detta inför framtida besök (opt-out).

Den tekniska implementeringen av innebär att en opt-out cookie sparas i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl bara kan användas för den webbläsare, utifrån vilken den sparades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan terminalenhet, måste du gå igenom opt-out-proceduren igen.

 

Disallow Google Analytics to track me

Sekretesspolicy

Daimler glädjer sig över ditt besök på vår webbsida och ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och hoppas att du känner dig bekväm med att besöka våra Internetsidor. Skyddet av din integritet vid bearbetning av personrelaterade uppgifter är en viktig angelägenhet för oss, som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi bearbetar personrelaterade uppgifter, som samlas in vid besök på våra webbsidor i enlighet med de dataskyddsrättsliga bestämmelser som gäller i det land där för databearbetningen ansvarigt organ har sitt säte. Vår dataskyddspolicy följer i övrigt det dataskyddsdirektiv som gäller för Daimler.

Daimlers dataskyddsdirektiv

Daimlers webbsidor kan innehålla länkar till andra leverantörers webbsidor, som inte omfattas av detta dataskyddsdirektiv.

Insamling och bearbetning av personrelaterade uppgifter.

När du besöker vår webbsida sparar våra webbservrar rutinmässigt uppgifter om bl.a. den webbläsare och det operativsystem du använder, webbsidan utifrån vilken du besöker oss, datum för besöket samt av säkerhetsskäl, t.ex. för att kunna identifiera angrepp på våra webbsidor, i sju dagar den IP-adress, som du tilldelats av din internetoperatör. Med undantag för IP-adressen sparas personrelaterade uppgifter endast om du aktivt meddelar oss dessa, t.ex. inom ramen för en registrering,en enkät, en pristävling eller för att implementera ett avtal.

Användning och överlåtande av personrelaterade uppgifter samt öronmärkning

Daimler använder dina personrelaterade uppgifter för webbsidans tekniska administration, för kundadministration, för enkäter och i marknadsföringssyfte, men endast i den omfattning som är nödvändig.

Överföring av personrelaterade uppgifter till statliga institutioner och myndigheter sker endast inom ramen för tvingande nationella rättsbestämmelser. Våra medarbetare, agenturer och återförsäljare är förpliktigade gentemot oss att respektera sekretessen.

Valmöjlighet

Vi vill använda dina uppgifter till att informera dig om våra produkter och tjänster samt eventuellt ställa frågor till dig om dessa. Naturligtvis är deltagandet i sådana kampanjer frivilligt. Om du inte är införstådd med detta, kan du när som helst meddela oss att så är fallet, så att vi kan spärra uppgifterna på lämpligt sätt. Mer information hittar du på aktuell webbsida.

Daimler AG:s centrala åtkomstservice

Med Daimler AG:s centrala åtkomstservice kan du logga in på alla webbsidor och applikationer inom Daimler-gruppen och dess märken som är anslutna till servicen. Användarvillkoren för Daimler AG:s centrala åtkomstservice kan du öppna här:

Användarvillkor för Daimler AG:s centrala åtkomstservice

Social plugins

Daimler använder så kallade social plugins (hädanefter kallat knappar) till sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+.

När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. skickar inga data till respektive socialt nätverk utan att du gör något. Innan du kan använda knapparna måste du aktivera dem genom att klicka på dem. Knappen är aktiv tills du avaktiverar den igen eller raderar dina cookies. Du kan läsa mer om cookies i vår information om cookies.

Information om cookies

Efter aktiveringen upprättas en direkt förbindelse med servern för aktuellt socialt nätverk. Knapparnas innehåll överförs då från de sociala nätverken direkt till din webbläsare och integreras därifrån med webbsidan.

När en knapp har aktiverats kan aktuellt socialt nätverk samla in uppgifter oavsett om du interagerar med knappen. Om du är inloggad på ett socialt nätverk kan detta koppla ditt besök på webbsidan till ditt användarkonto. Ett socialt nätverk kan inte koppla dina besök på andra Daimler-webbsidor, innan du även där har aktiverat respektive knapp.

Om du är medlem i ett socialt nätverk och inte vill att detta kopplar dina sparade medlemsdata till de uppgifter som samlas in när du besöker vår webbsida, ska du logga ut från aktuellt nätverk innan knapparna aktiveras.

Vi kan inte påverka hur mycket data som samlas in av de sociala nätverken med dina knappar. Syftet och mängden av insamlade data samt vidare bearbetning och användning av uppgifterna genom aktuella sociala nätverk samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär i samband med detta beskrivs i informationen om dataskydd för respektive socialt nätverk.

Cookies

Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du i våra anvisningar om cookies.

Information om cookies

Analys av användningsuppgifter

Vi använder Google Analytics-produkter för att kunna identifiera besökarens preferenser och särskilt populära områden i vårt internetutbud. På så sätt kan vi stämma av innehållet på våra internetsidor mot just dina behov och därigenom förbättra vårt utbud för dig.

Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar data om ditt besök, kan du när som helst välja att förhindra detta inför framtida besök (opt-out).

Den tekniska implementeringen av innebär att en opt-out cookie sparas i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd att hantera din opt-out. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl bara kan användas för den webbläsare, utifrån vilken den sparades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan terminalenhet, måste du gå igenom opt-out-proceduren igen.

Klicka här för att spara en opt-out-cookie.

Säkerhet

Daimler använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst för obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

Informationsrätt

På begäran meddelar Daimler eller ansvarig representant omgående, i skriftlig form och i enlighet med gällande lagstiftning, vilka personrelaterade uppgifter om dig som sparats hos oss. Om du är registrerad som användare erbjuder vi dig även möjligheten att själv ta del av uppgifterna och eventuellt radera eller ändra dem. Om felaktig information sparats, trots våra bemödanden att hålla uppgifterna korrekta och aktuella, korrigerar vi dem på din begäran.

Om du har frågor om bearbetningen av dina personrelaterade uppgifter, kan du vända dig till företagets dataskyddsansvarige, som står till förfogande även vid fall som berör begäran om upplysningar, förslag eller klagomål.

Företagets dataskyddsansvarige

Herr dr Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Tyskland