Tiráž

Poskytovatel

Daimler AG
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
Telefon: +49 711 17 – 0

zastoupen představenstvem:
Dr. Dieter Zetsche (předseda), Renata Jungo Brüngger, Martin Daum, Ola Källenius, Wilfried Porth, Britta Seeger, Hubertus Troska, Bodo Uebber

Předseda dozorčí rady:
Manfred Bischoff

Obchodní rejstřík u okresního soudu Stuttgart, č. strany obchodního rejstříku 19360
DIČ: DE 81 25 26 315

Autorská práva

Copyright 2017 Daimler AG. Všechna práva vyhrazena. Na veškeré texty, obrázky, grafiky, zvukové soubory, video soubory a animace a také na jejich aranžmá se vztahují autorská práva a ostatní zákony na ochranu duševního vlastnictví. Nesmí být kopírovány pro komerční využití nebo distribuci ani upraveny a použity na jiných internetových stránkách. Některé internetové stránky společnosti Daimler AG obsahují také materiál podléhající autorským právům subjektů, které tento materiál poskytly.

Produkty a ceny

Po redakční uzávěrce jednotlivých stránek se mohly vyskytnout změny u produktů a služeb. Výrobce si po dobu trvání dodávek vyhrazuje právo na konstrukční nebo tvarové změny, odchylky barevnosti a změny obsahu dodávek a služeb, pokud jsou tyto změny nebo odchylky s ohledem na zájmy společnosti Daimler únosné pro zákazníka. Vyobrazení mohou obsahovat také příslušenství, volitelné nebo jiné výbavy, které nejsou součástí standardní dodávky či služeb. Barevné odchylky jsou podmíněny technikou tisku. Jednotlivé stránky mohou obsahovat rovněž typy a služby, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny. Výroky o zákonných, právních a daňových předpisech a jejich důsledcích jsou však platné pouze pro Spolkovou republiku Německo, a to v okamžiku redakční uzávěrky. S výhradou odlišných ustanovení v prodejních či dodacích podmínkách platí ceny stanovené pro den dodání. Pro naše partnery se cenami rozumí nezávazné doporučení ceny. Na poslední stav se proto prosím informujte na některé z poboček nebo u smluvního partnera.

Obchodní značky

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny značky jmenované na internetových stránkách společnosti Daimler zákonem chráněnými obchodními značkami společnosti Daimler. To platí zejména pro názvy modelů a také veškerá loga a emblémy společnosti.

Licenční práva

Společnost Daimler by Vám ráda nabídla inovativní a informativní internetový program. Proto doufáme, že budete stejně jako my potěšeni jeho kreativní podobou, kterou jsme mu propůjčili. Rádi bychom Vás však požádali o pochopení. Společnost Daimler je nucena chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, obchodních značek a autorských práv, a tyto internetové stránky nemohou poskytnout licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti Daimler.

Upozornění týkající se výhledových prohlášení

Internetové stránky, zprávy o vztazích s investory, výroční a průběžné zprávy, předpoklady budoucího vývoje, prezentace, audio/video přenosy z akcí (živě nebo v podobě záznamu) a ostatní dokumenty na této internetové stránce obsahují mimo jiné výhledová prohlášení o budoucím vývoji, která vycházejí z aktuálních odhadů managementu. Taková výhledová prohlášení se vyznačují slovy jako „předjímat“, „předpokládat“, „myslet si“, „odhadovat“, „očekávat“, „zamýšlet“, „můžeme / mohli bychom“, „plánovat“, „projektovat“, „měli by“ a podobnými výroky. Tyto výroky jsou spojeny s určitými riziky a nejistotami. Jako několik příkladů můžeme uvést pokles hospodářského růstu v Evropě nebo Severní Americe, změny devizových kurzů, úrokových sazeb a cen surovin, uvedení konkurenčních produktů na trh, větší prodejní pobídky, úspěšnou realizaci nového obchodního modelu pro smart, přerušení dodávek materiálu pro výrobu, k nimž došlo vlivem nedostatku materiálu, zaměstnaneckých stávek nebo platební neschopnosti dodavatelů, stejně jako pokles cen ojetých vozidel při opětovném prodeji. Pokud by se vyskytl jeden z těchto nejistých faktorů nebo jiné nepředvídatelné důsledky (některé z nich jsou popsány v části nazvané „Zpráva o rizicích“ v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler, jakož i v části nazvané „Rizikové faktory“ v aktuální výroční zprávě společnosti Daimler ve formuláři 20-F, který byl zřízen u amerického burzovního dozorčího orgánu) nebo by se domněnky, na kterých se zakládají prohlášení, prokázaly jako nesprávné, mohly by se skutečné výsledky značně lišit od výsledků uvedených v těchto prohlášeních nebo od implicitně vyjádřených výsledků. Nemáme v úmyslu ani nepřebíráme odpovědnost, pokud jde o průběžnou aktualizaci výhledových prohlášení, neboť tato vycházejí výhradně z okolností ke dni jejich zveřejnění.

Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné explicitní ani implicitní zajištění či záruku. Nepředstavují především žádný implicitní příslib či záruku ohledně vlastností, prodejnosti, vhodnosti pro určité účely anebo plnění zákonných předpisů či neporušení patentových práv.

Na našich internetových stránkách najdete také odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom Vás upozornit na skutečnost, že nemáme žádný vliv na podobu ani obsah stránek, na které se odkazuje. Nemůžeme proto ani odpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací, které jsou na nich prezentovány. Na základě toho se tímto distancujeme od veškerého obsahu na těchto stránkách. Toto prohlášení platí pro všechny externí odkazy uvedené na našich internetových stránkách a jejich obsah.

Cookies

Společnost Daimler používá cookies a podobné technologie, např. HTML5 Storage nebo Local Shared Objects (dále souborně označované jako „cookies“), aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet své webové stránky. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webových stránek.

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Mohou být využity ke zjišťování, zda mezi Vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci. Identifikuje se pouze cookies ve Vašem koncovém zařízení. Osobní údaje lze poté ukládat v cookies, pokud jste s tím vyjádřili souhlas nebo pokud je to technicky nezbytné, např. má-li být umožněno chráněné přihlášení.

Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve Vašem koncovém zařízení. Naše webové stránky si můžete prohlížet i bez cookies. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies na Vašem počítači můžete zabránit tak, že v nastaveních Vašeho prohlížeče zvolíte *neakceptovat cookies*. Cookies uložené ve Vašem koncovém zařízení můžete vždy vymazat. Přesné nastavení této funkce najdete v návodu k Vašemu prohlížeči anebo v pokynech výrobce koncového zařízení. Další informace k deaktivaci Local Shared Objects najdete pod následujícím odkazem:

Informace k deaktivaci Local Shared Objects
Pokud však nebudete akceptovat cookies, může to vést k omezení funkcí našich nabídek.

Cookies dělíme do následujících kategorií:

Nezbytně nutné cookies (typ 1)

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby webové stránky a jejich funkce řádně pracovaly. Bez těchto cookies nemohou být poskytovány služby jako např. konfigurátor vozidla.

Funkční cookies (typ 2)

Tyto cookies umožňují zlepšení komfortu a výkonu webových stránek a zpřístupňují nejrůznější funkce. Ve funkčních cookies lze např. uložit jazyková nastavení.

Výkonové cookies (typ 3)

Tyto cookies shromažďují informace o tom, jakým způsobem webové stránky používáte. Výkonové cookies nám například pomáhají při identifikaci zvlášť populárních sekcí naší internetové nabídky. S jejich pomocí můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit Vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku. Informace, které jsou těmito cookies shromažďovány, nemají povahu osobních údajů. Další informace ke shromažďování a vyhodnocování informací získáte v části „Vyhodnocování uživatelských dat“.

Cookies třetích subjektů (typ 4)

Tyto cookies jsou ukládány třetími subjekty, např. sociálními sítěmi. Používají se především k tomu, aby byl do našich stránek integrován obsah sociálních médií, např. sociální pluginy. Informace o tom, jak používáme sociální pluginy, najdete v části „Sociální pluginy“ prohlášení Ochrana osobních údajů.

Ochrana osobních údajů
Na naší webové stránce používáme tyto cookies:

Vyhodnocování uživatelských dat

Používáme cookies k tomu, abychom mohli identifikovat preference návštěvníků a zejména populární sekce naší internetové nabídky. Tak můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně přizpůsobit vašim potřebám a tím zlepšit naši nabídku.

Ke statistickému zpracování údajů používá Daimler produkty Google Analytics.

Nechcete-li, aby společnost Daimler shromažďovala a analyzovala informace o Vaší návštěvě, můžete provádění této činnosti kdykoli odmítnout (opt-out).

K technické realizaci této námitky bude ve Vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci Vaší námitky. Nezapomeňte prosím, že soubor opt-out cookie může být z technických důvodů použit pouze pro prohlížeč, z něhož byl spuštěn. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Disallow Google Analytics to track me

Ochrana osobních údajů

Společnost Daimler je potěšena Vaší návštěvou naší internetové stránky a Vaším zájmem o náš podnik a naše produkty. Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme velký význam a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá a zohledňujeme ji při našich obchodních procesech. Osobní údaje, které jsou získávány při návštěvě našich internetových stránek, zpracováváme v souladu s předpisy o ochraně údajů v příslušné zemi, v níž sídlí oddělení odpovědné za zpracování těchto údajů. Naše zásady ochrany údajů se dále řídí směrnicí o ochraně údajů platnou ve společnosti Daimler.

Směrnice o ochraně osobních údajů ve společnosti Daimler

Internetové stránky společnosti Daimler mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných poskytovatelů služeb, na něž se toto prohlášení o ochraně údajů nevztahuje.

Získávání a zpracování osobních údajů

Pokud navštívíte naši internetovou stránku, ukládají naše webové servery standardně mimo jiné údaje o Vámi používaném prohlížeči a operačním systému, předchozí zobrazenou internetovou stránku, internetové stránky, které u nás navštívíte, z bezpečnostních důvodů i datum návštěvy, např. za účelem identifikace útoků na naše internetové stránky, a po dobu sedmi dnů také IP adresu, která Vám byla přiřazena Vaším poskytovatelem internetových služeb. S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, že nám je poskytnete z vlastní vůle, např. v rámci registrace, ankety, výběrového řízení nebo uzavření smlouvy.

Použití osobních údajů, jejich poskytování třetím osobám a účelová vázanost

Společnost Daimler používá Vaše osobní údaje pro účely technické administrace internetové stránky, pro správu zákazníků, ankety o produktech a marketingové účely pouze v rozsahu, který je nutný k vykonávání těchto činností.

Státním institucím a úřadům jsou údaje poskytovány pouze v rozsahu daném závaznými vnitrostátními právními předpisy. Naši zaměstnanci, agentury a prodejci jsou vůči nám vázáni povinností mlčenlivosti.

Možnost volby

Rádi bychom Vaše údaje využili pro informování o našich produktech a službách a případně pro ankety prováděné v souvislosti s nimi. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud s ní nesouhlasíte, můžete nám to kdykoli sdělit, abychom mohli Vaše údaje odpovídajícím způsobem zablokovat. Další informace naleznete na příslušné internetové stránce.

Centrální přístupová služba společnosti Daimler AG

S centrální přístupovou službou společnosti Daimler AG se můžete přihlásit ke všem internetovým stránkám a aplikacím skupiny Daimler a jejích značek, které jsou k této službě připojeny. Uživatelské podmínky centrální přístupové služby společnosti Daimler AG můžete zobrazit zde:

Uživatelské podmínky centrální přístupové služby společnosti Daimler AG

Plug-iny sociálních sítí

Společnost Daimler používá takzvané plug-iny (dále ikony) sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter a Google+.

Navštívíte-li naši internetovou stránku, jsou tyto ikony standardně deaktivovány, tj. bez Vašeho přičinění neodesílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí. Než můžete ikony použít, musíte je aktivovat tím, že na ně kliknete. Ikona zůstane aktivní, dokud ji opět nedeaktivujete nebo nevymažete své soubory cookie. Bližší informace najdete v našich upozorněních k souborům cookie.

Upozornění k souborům cookie

Po aktivaci je navázáno přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah ikony je pak přenesen ze sociálních sítí přímo do Vašeho prohlížeče a z něj začleněn do internetové stránky.

Po aktivaci ikony již příslušná sociální síť může získávat údaje, nezávisle na tom, zda s ikonou pracujete. Pokud jste již přihlášeni k některé ze sociálních sítí, může tato síť přiřadit Vaši návštěvu této internetové stránky k Vašemu uživatelskému účtu. Návštěvu jiných internetových stránek společnosti Daimler nemůže sociální síť přiřadit dříve, než aktivujete příslušnou ikonu také na těchto stránkách.

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby tato sociální síť spojovala údaje shromážděné při Vaší návštěvě naší internetové stránky s Vaším uživatelským účtem, musíte se před aktivací ikon odhlásit z příslušné sociální sítě.

Na rozsah údajů, které jsou získávány ze sociálních sítí prostřednictvím jejich ikon, nemáme žádný vliv. Účel a rozsah získávání údajů a jejich další zpracování a využití příslušnými sociálními sítěmi a také práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí vyhledejte prosím v upozorněních k ochraně údajů u příslušných sociálních sítí.

Cookies

Informace o námi používaných souborech cookie a jejich funkcích naleznete v našich upozorněních k souborům cookie.

Upozornění k souborům cookie

Vyhodnocování uživatelských dat

Abychom dokázali rozpoznat preference návštěvníků a zejména oblíbené části naší internetové nabídky, používáme produkty Google Analytics. S jejich pomocí můžeme obsahy našich internetových stránek cíleně sladit s Vašimi požadavky a zdokonalit tak naši nabídku pro Vás.

Nechcete-li, aby společnost Daimler shromažďovala a analyzovala informace o Vaší návštěvě, můžete provádění této činnosti kdykoli odmítnout (opt-out).

K technické realizaci této námitky bude ve Vašem prohlížeči uloženo cookie opt-out. Toto cookie slouží výhradně k identifikaci vaší námitky. Nezapomeňte prosím, že soubor opt-out cookie může být z technických důvodů použit pouze pro prohlížeč, z něhož byl spuštěn. Pokud cookies vymažete nebo používáte jiný prohlížeč či jiné koncové zařízení, musíte opt-out provést opakovaně.

Klikněte zde pro spuštění odmítnutí souborů cookies.

Bezpečnost

Společnost Daimler používá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše námi spravované údaje před nežádoucí manipulací, ztrátou, zničením a přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

Právo na informace

Na vyžádání Vám společnost Daimler nebo její oprávněný zástupce co nejrychleji písemně v souladu s platnými právními předpisy sdělí, zda jsou u nás uloženy údaje o Vaší osobě a jaké jsou povahy. Pokud jste registrováni jako uživatel, nabízíme Vám také možnost, abyste si údaje sami prohlédli a případně vymazali nebo změnili. V případě, že by i přes veškerou naši snahu o správnost a aktuálnost údajů byly uloženy chybné informace, zajistíme na Vaši žádost jejich opravu.

Máte-li dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na našeho zástupce koncernu pověřeného ochranou údajů, který je Vám k dispozici i pro případ žádostí o informace, připomínek nebo stížností.

Koncern pověřený zástupce pro ochranu údajů

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Německo